ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

เทศบาลตำบลควนขนุน

โครงการปรับปรุงพื้นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 5,9 ตำบลควนขนุน เทศบาลตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

2020-03-31

เทศบาลตำบลหงาว

จ้างเหมาจัดทำภาพวาดบนผนังกันดินริมคลองหงาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระนอง

2020-01-02

เทศบาลตำบลปากน้ำ

ซื้อน้ำจืด จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระนอง

2020-01-06

เทศบาลตำบลบางปู

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ซอยต้นตาล หมู่ที่ ๒

จังหวัดปัตตานี

2020-01-13

สำนักงานเทศบาลคลองวาฬ

จ้างเหมาซ่อมแซมกลอนประตูสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2020-01-06

สำนักงานเทศบาลเมืองตากใบ

ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการตกแต่ง จัดสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนราธิวาส

2020-01-06

เทศบาลตำบลกระโสม

จ้างขุดลอกล้างคูระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลกระโสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-08

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-01-07

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำจนวน 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-06

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

จ้างจ้างขุดลอกคูคลองสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-06

เทศบาลตำบลคึกคัก

ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบางเนียง หมู่ที่ 5

จังหวัดพังงา

2020-01-08

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-06

เทศบาลตำบลเกาะพะงัน

จ้างเช่าเครื่องเสียงและเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-08

เทศบาลตำบลควนกลาง

จ้างเหมาใสกรอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-07

เทศบาลตำบลวังไผ่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขาภิบาล ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดชุมพร

2020-01-03

เทศบาลตำบลดอนทราย

จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำ จำนวน 2 สาย (สายเหมืองไทร หมู่ที่ 5 และสายห้วยลึก (เลียบถนนทางหลวงสาย 4020) - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1) จำนวน 1 โครงการ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพัทลุง

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ

ซื้อหมึกเครื่องถ่าย จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2020-01-02

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ซื้อของรางวัลและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดยะลา

2020-01-06

เทศบาลตำบลท้องเนียน

จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลท้องเนียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลคุระ

จ้างจัดทำป้ายโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมคำขวัญวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-07