กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นางสาวรุ่งรวี อุสมา

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร. 082-4348514

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง

  โทร. -

 • นางหาติม๊ะ สันมาหมูด

  เจ้าพนักงานธุรการ

  โทร. -

 • นายชาติชาย ตรีโกบ

  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร. -

 • นายซัยยิด หลังปูเต๊ะ

  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร. -

 • นายกฤตินาถ หนูหมาด

  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร. -

 • นายประนอม ทอดทิ้ง

  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร. -

 • นายราเชด เจริญฤทธิ์

  ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

  โทร. -