ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง

จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข-๖๔๒๓ กระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ

จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายควนหน้าบ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริม ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2021-06-11

องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง

ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬาและอุปกรณ์กีฬา จำนวน 12 รายการ ตามโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง

ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย

จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตันหยงกลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2020-01-06

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

จ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพิง

ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-01-07

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

จ้างทำตรายางชื่อพร้อมตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน

จ้างซ่อมบำรุงรักษาพร้อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง กฉ 5275 สฎ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-29

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในเขต อบต.เขาตอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ซื้อของขวัญชุดการแสดง โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดตรัง

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง

จ้างจ้างเตรียมสถานที่และตกแต่งเวทีการแสดงและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ) ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2020-01-03

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ซื้อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล ?อบจ.กระบี่คัพ? ประจำปี 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดกระบี่

2020-01-07

สำนักงานเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-08

เทศบาลตำบลเคียนซา

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-5967 สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-03

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ แผนงานบริหารงานคลัง งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-23

เทศบาลตำบลน้ำจืด

จ้างโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2020 (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดระนอง

2020-01-06

เทศบาลตำบลช้างขวา

จ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง,เต็นท์เล็ก,เก้าอี้พลาสติก,เวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2020-01-07

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านยายแดง หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2020-01-08