กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์

  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  082-2688657

 • นางสาวสุนิสา เอียดเกิด

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • นางสาวรัชนีวรรณ หลีเหมือน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวสุกัญญา อูปอง

  จ้างเหมาบริการ

 • นายวิชัย แสงหยัง

  พนักงานขับรถยนต์