หัวหน้าส่วนราชการ
 • นายธนพงษ์ แซ่เฮง

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  โทร. 098-719-4550

 • นางสาวรุ่งรวี อุสมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร.082-4348514

 • นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 089-6563293

 • นายธนพงษ์ แซ่เฮง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 098-7194550

 • นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์

  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  โทร.082-2688657

 • นางสาวรุ่งรวี อุสมา

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  โทร.082-4348514

 • นางสาวแอนนา พรมดี

  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทร 0634461302