สมาชิกสภา
 • นายพร้อม หลีเหมือน

  ประธานสภา อบต. ทุ่งบุหลัง

  080-5424017

 • นายประดิษฐ หลังเถาะ

  รองประธานสภา อบต. ทุ่งบุหลัง

  0824318148

 • นายสุเทพ อิทธิฤทธิ์

  เลขานุการนายก อบต. ทุ่งบุหลัง

  095-0397710

 • นายพร้อม หลีเหมือน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

  080-5424017

 • นางจู่รัย มักอ่าน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

  065-7714628

 • นายชีพ รักษะโบะ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

  080-6511412

 • นายสุเทพ อิทธิฤทธิ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

  095-0397710

 • นายประดิษฐ หลังเถาะ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

  082-4318148

 • นายอุเทน ทุ่ยอ้น

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

  089-9771865