โรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งบุหลัง
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล อบต.ทุ่งบุหลัง

 • นางช่อทิพย์ สารบัญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • นางสมใจ แสงทอง

  ครูชำนาญการ

 • นางสาวสุจินันท์ ดินนุ้ย

  ครูชำนาญการ

 • นางพรทิพย์ เพชรกลับ

  ครูผู้ช่วย

 • นางสาวกานต์พิชชา ดังเด็น

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวกนิษฐา หนูหมาด

  จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครู)

 • นางสาววันดี คงแก้ว

  จ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยครู)

 • นางมารีย๊ะ หล๊ะเลย

  จ้างเหมาบริการ (ครูสอนอิสลามศึกษา)

 • นายศักดิ์ดา แสงรัตน์

  ภารโรง