สำนักปลัด
 • -ว่าง-

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

 • นางสาวรุ่งรวี อุสมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

  โทร. 082-4348514

 • นางสาวศศิวิมล ทับหลัง

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางสาวสุปรียา สงคง

  นักวิเคราะห์นโยบาย

  และแผนชำนาญการ

 • นางสาวพนิดา พูลเพิ่ม

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นายสมเกียรติ ทุ่งหว้า

  เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  ชำนาญงาน

 • นางสาวอนุสรา สารบัญ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอนุชา สันบ่าหมีน

  จ้างเหมาบริการ

 • นายตูแวตันนา อีแยบาขอ

  จ้างเหมาบริการ

 • นายเปี่ยม กึกก้ง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางอำพิน กึกก้อง

  จ้างเหมาบริการ

 • นางศศิธร หยิ่นเปี้ยว

  แม่บ้าน