ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสตูล

2023-02-10

สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง

จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-09-24

สำนักงานเทศบาลตำบลมายอ

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (ตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) สำนักปลัด เทศบาลตำบลมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดปัตตานี

2023-09-13

เทศบาลตำบลเวียง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2023-09-19

สำนักงานเทศบาลตำบลนาแว

จ้างบริการปรับปรุงโดเมนเว็บไซต์ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-11-13

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

จ้างจัดทำเว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-11-07

เทศบาลตำบลท่านา

จ้างจัดทำป้ายบอร์ดโครงสร้างบุคลากรในองค์กร เทศบาลตำบลท่านา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดพังงา

2023-09-19

เทศบาลตำบลวังใหม่

จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 58 0091 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดชุมพร

2024-02-05

องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย

ซื้อวัสดุอื่น จำนวน ๒ รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-02-23

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย

ซื้อวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้อย (หมึกเติมปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2024-06-04

องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

จ้างก่อสร้างระบบประปาพร้อมอุปกรณ์ บริเวณที่ดินคุณสมศักดิ์ ผิวละออ สายเขาไม้รวกหมู่ที่ ๕ บ้านเนินกรวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2024-07-03