ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

 • ว่าง

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางเรณี นาคพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวจันทนา หลีเหมือน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)

 • นางสาวอาริยา ชายเกตุ

  จ้างเหมาบริการ (ผู้ดูแลเด็ก)