คณะผู้บริหาร
 • นายชัยยา ฤทธิ์เดช

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  082-4304333

 • นายธรรมรัฐ บุญธรรม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  095-0868315

 • นายภิณโญ ตรีโกบ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  089-5411825

 • นายนพ บิลละเตะ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  080-8306147

 • นายธนพงษ์ แซ่เฮง

  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

  098-7194550

 • นางสาวรุ่งรวี อุสมา

  หัวหน้าสำนักปลัด

  082-4348514

 • นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089-6563293

 • นายธนพงษ์ แซ่เฮง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  098-7194550

 • นายอมฤทธิ์ แสงจันทร์

  ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  082-2688657

 • นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  084-4074955

 • นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  084-4074955