กองสวัสดิการสังคม
 • นางสาวแอนนา พรมดี

  นักพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  เบอร์โทร 0634461302

 • นางสาวแอนนา พรมดี

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  โทร. -

 • นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์บิน

  จ้างเหมาบริการ

  โทร. -