กองช่าง
 • นายธนพงษ์ แซ่เฮง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  โทร. 098-7194550

 • นายยอดชาย อำไพฤทธิ์

  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสาวละมัย เอียดเกิด

  จ้างเหมาบริการ

 • นายอานัต มานะกล้า

  จ้างเหมาบริการ