กองคลัง
 • นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  โทร. 089-6563293

 • นางสุกัญญา ลัดเลีย

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  โทร. -

 • นางสาวสุมาลินี สุวรรณชะนะ

  จ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

  โทร. -

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

  โทร. -

 • นางสาวอาริยา ชายพ่อ

  จ้างเหมาบริการ

  โทร. -

 • นางสาวสุพรรณี ตรีโกบ

  จ้างเหมาบริการ

  โทร. -