กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
28 กันยายน 2565

5


 
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. -
 
 
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง/ชง 
โทร. -
 
 
นางหาติม๊ะ สันมาหมูด
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร. -
       
       
นางสาวอริยา ชายเกตุ นายชาติชาย ตรีโกบ นายซัยยิด หลังปูเต๊ะ นายกฤตินาถ หนูหมาด
จ้างเหมาบริการ ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร. - โทร. - โทร. - โทร. -
       
     
นายประนอม ทอดทิ้ง นายราเชด เจริญฤทธิ์ นายชาติชาย ตรีโกบ
ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
โทร. - โทร. - โทร. -