กองคลัง
กองคลัง
28 กันยายน 2565

7


   
     
  นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
  โทร. 089-6563293  
       
       
- ว่าง - นางสุกัญญา ลัดเลีย นางสาวนุตประวีร์ มาราสา - ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
โทร. - โทร. - โทร. - โทร. -
       
   
       
  นางสาวอาริยา ชายพ่อ นางสาวสุพรรณี ตรีโกบ  
  จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ  
  โทร. - โทร. -