คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
28 กันยายน 2565

13


นายชัยยา ฤทธิ์เดช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง    
โทร. 082-4304333
นายธรรมรัฐ บุญธรรม นายภิณโญ ตรีโกบ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
โทร. 095-0868315 โทร. 089-5411825
   
นายนพ  บิลละเตะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
โทร. 080-8306147
 

  
นายธนพงษ์  แซ่เฮง
                      ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
โทร. 098-7194550

 

นางสาวรุ่งรวี อุสมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.082-4348514

 


นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6563293
 
 
นายธนพงษ์ แซ่เฮง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 098-7194550
 

 


นายอมฤทธิ์  แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.082-2688657