19 เมษายน 2566

0


 

  
นายธนพงษ์  แซ่เฮง
                      ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
โทร. 098-7194550

 

นางสาวรุ่งรวี อุสมา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.082-4348514

 


นางสาวกรรนิกา เกื้อฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-6563293
 
 
นายธนพงษ์ แซ่เฮง 
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 098-7194550
 

 


นายอมฤทธิ์  แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.082-2688657

 


นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล
               ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน                     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.084-4074955
 

     นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล         ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.084-4074955