ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
22 พฤศจิกายน 2566

479