มาตราการประหยัดพลังงาน
- คำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัด พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
15 พฤศจิกายน 2565

519