ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่