ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประธานเปิดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567(ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย) วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยมากขึ้น - เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนให้เกิดความรู้ ความชำนาญเกิดความตระหนักในการป้องกันอัคคีภัยของชุมชนทุกระดับ โดยได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลตำบลกำแพง นายจ่าเอกวิภาส นวลศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด นายประสิทธิ์ อินทรคีรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน นายวรา หลงหา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ณ.ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
327
7 มีนาคม 2567