ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการลงพื้นที่ติดตามการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง ให้เป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป
724
19 มกราคม 2567