ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขยะ ปัน สุข" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
1027
4 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการ "ขยะ ปัน สุข" ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

-----------------------------------------------------------------------------

นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อนำเงินรายได้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซึ่งได้รับบริจาคขยะรีไซเคิล จำนวนรวม 141 กิโลกรัม และนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งบุหลัง