ภาพกิจกรรม
โครงการ “1 อปท. 1 สวนสมุนไพร” องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดทำสวนสมุนไพรท้องถิ่น ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ตามโครงการ 1 อปท 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณสมุนไพร ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในชุมชน เห็นความสำคัญและประโยชน์ของพืชพรรณสมุนไพรในท้องถิ่น รู้จักหวงแหน รู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน #1อปท.1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
950
29 พฤศจิกายน 2566