ภาพกิจกรรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงทัศนียภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ ตุลาคม ของทุกปี)
459
27 ตุลาคม 2566

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ปรับปรุงทัศนียภาพ ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บขยะ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำต้นไม้ ในพื้นที่บริเวณหน่วยงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อสร้างจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตามปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกแล้วมากกว่าการปลูกต้นไม้ใหม่ และเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวช่วยลดภาวะโลกร้อน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๒๑ ตุลาคม ของทุกปี)