ภาพกิจกรรม
วันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วย นายธรรมรัฐ บุญธรรม นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งปรึกษา หารือ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งบุหลัง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บัณฑิตอาสาฯ อสม. ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
442
25 ตุลาคม 2566

วันที่ ๑๘ - ๒๐ และ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วย
นายธรรมรัฐ บุญธรรม นายภิณโญ ตรีโกบ รองนายกฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่กองทุนฯ เข้าร่วมประชุมประชาคมการดำเนินการจัดทำแผนสุขภาพท้องถิ่นในการจัดสรรงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รวมทั้งปรึกษา หารือ การดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะในตำบลทุ่งบุหลัง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ บัณฑิตอาสาฯ อสม. ผู้นำศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ในตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล