ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกฯ นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาฯ นายประดิษฐ์ หลังเถาะ รองประธานสภาฯ นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผูัอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นางสาวแอนนา พรมดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.ทุ่งบุหลัง ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย เบาะลม เก้าอี้วีลแชร์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ในตำบลทุ่งบุหลัง
451
12 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 
นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยนายธรรมรัฐ บุญธรรม รองนายกฯ  นายพร้อม หลีเหมือน ประธานสภาฯ นายประดิษฐ์ หลังเถาะ รองประธานสภาฯ  นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผูัอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  นางสาวแอนนา พรมดี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.ทุ่งบุหลัง ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วย เบาะลม เก้าอี้วีลแชร์ ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือ คนพิการ ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงและผู้พิการ ในตำบลทุ่งบุหลัง