กองสวัสดิการสังคม
 • นางสุพัตรา อังศุกาญจนกุล

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  โทร. 084-4074955

 • นางสาวแอนนา พรมดี

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  โทร. -

 • นางสาวพัชราภรณ์ หงษ์บิน

  จ้างเหมาบริการ

  โทร. -