องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120
โทรศัพทร์ : 074-710976 โทรสาร : 074-710976
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban_06910605@dla.go.th