ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งหว้า อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันอังคารที่  30  มีนาคม  2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , พนักงานครู , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้างตามภารกิจ , จำนวน  35  คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
        1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
        2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
        3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรม ที่ระบุในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ มัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง ตำทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำหลักธรรม จริยธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดคลิก

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการ ?ขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)? ณ  สตารินทร์ รีสอร์ท Starin Resort Satun อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         กิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกิจกรรมชักธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

 

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...