โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ตามแนวทางพะราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

อ่านเพิ่มเติม...

บัญชีรายชื่อราษฎรที่เดือดร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รายละเอียดเอกสาร...

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกับมัสยิดบ้านมะหงัง มัสยิดบ้านทุ่งสะโบ๊ะ มัสยิดบ้านทุ่งทะนาน และมัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง จัดโครงการรอมฎอนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอนและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม...