เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) โดยจัดกิจกรรมเดิน/วิ่งเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพัฒนา ปลูกต้นไม้บริเวณเขาทะนาน อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ข้าราชการ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและนิติกร  เข้าร่วมการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่นและกิจกรรมให้ผู้สัมมนาได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

             เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณที่กีดขวางจราจรเก็บขยะ บริเวณคลองขุนชนะ หมู่ที่ 2 , 5 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ข้าราชการ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 25 - 26 เมษายน 2562 นายอภิเดช ชุมชาติ นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ?หลักกฎหมายและคดีพิพาททางปกครองที่น่าสนใจเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารราชการแผ่นดินและความรับผิดทางละเมิด? ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดยสวัสดิการสำนักงานศาลปกครองสงขลา
ขอบเขตเนื้อหาการฝึกอบรม
๑ หลักกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และคดีปกครองที่เกี่ยวข้อง
2. คดีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายและระเบียบฉบับใหม่
3. คดีเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
4. คดีเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2561 ? 2562 ที่น่าสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...