- ข่าวกิจกรรม -

        ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง ห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่มาใช้บริการ โดยจัดจุดบริการเจลล้างมือ บริเวณ ทางเข้า ? ออก ก่อนเข้าติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการ เจลล้างมือแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ บริเวณ ทางเข้า ? ออก สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

อ่านเพิ่มเติม...

        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิติกรและเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้
     - กิจกรรมการแสดงบนเวที ?เด็กสตูล ต้านโกง?
     - พิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กร    ปกครองส่วนท้องถิ่น) Integrity & Transparency Assessment (ITA)
     - พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งบุหลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิหม่ามมัสยิด และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก ?ฐานทรัพยากรท้องถิ่น? โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

อ่านเพิ่มเติม...

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์

 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

โดยเนื้อหาของโครงการมีดังนี้

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...