องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

          วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้มีการติดสติกเกอร์ สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ในการต่อต้านการทุจริต ภายในสำนักงานเพื่อให้ บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์กร มีส่วนร่วมในการรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 ? 16.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563  โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธี  โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ในการรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลายที่เป็นพาหะนำโรค ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุณกุนยา เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของโรคดังกล่าวและมีส่วนร่วมในการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพี่เลี้ยง โดยจัดโครงการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

        วันที่ 30 มกราคม 2563  เวลา 10.00  น. นายอนันตชัย  อังศุกาญจนกุล ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมตำบลทุ่งบุหลัง เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลทุ่งบุหลัง โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

          เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เชิญผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลังและโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมและปรึกษาหารือในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในวันที่  21 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

อ่านเพิ่มเติม...

- ข่าวกิจกรรม -

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นิติกรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...