ข่าวกิจกรรม

       โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
เมื่อวันที่ 14 ? 16 กันยายน ๒๕๖๓  อบต.ทุ่งบุหลัง จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง  ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์  บริเวณเขาทะนาน และอาคารสวนสาธารณะหาดราไว อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รับการตรวจติดตามและนิเทศ จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล ในโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกติดตาม นิเทศ และวิเคราะห์ความเสี่ยงในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญเร่งรัดการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และแล้วเสร็จตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม ดังนี้
1. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดการขยะมูลฝอย ?จังหวัดสะอาด? ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
3. การดำเนินโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
4. การดำเนินโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน
5. การออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เพื่อควบคุมการเลี้ยงสัตว์
6. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
8. การประเมินผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. การดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมเพื่อหารือการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนในพื้นที่ ตำบลทุ่งบุหลัง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ประธานสภา อบต.ทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานกู้ชีพ อบต.ทุ่งบุหลัง ร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องการติดตั้งป้ายจราจรบนถนนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล ทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง  ตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และสามารถกำจัดขยะในบ้านเรือน ชุมชน ตำบล ประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง โดยจัดโครงการฯ ณ รร.บ้านมะหงัง รร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ รร.บ้านทุ่งบุหลัง และ รพ.สต.ทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...