ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการส่งเสริมอนามัยใส่ใจการบริโภคอาหารประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในตำบล ทุ่งบุหลัง จำนวน ๖๐ คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
       1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

       2. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหาร การทำความสะอาด การประกอบอาหารอย่างปลอดภัย ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

       3. เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและป้องกันการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอสนับสนุนงบประมาณกองทุนฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันอังคารที่  30  มีนาคม  2564 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , พนักงานครู , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้างตามภารกิจ , จำนวน  35  คน

วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
        1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
        2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
        3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรม ที่ระบุในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งหว้า อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการ ?ขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)? ณ  สตารินทร์ รีสอร์ท Starin Resort Satun อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...