- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง -

          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างและมิใช่งานก่อสร้าง

รายละเอียดเอกสารคลิก