ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อพิจารณาโครงการและปรึกษาหารือการบริหารงานกองทุนในเรื่องอื่นๆ โดยมี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพ เจ้าหน้าที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ผู้แทนโรงพยาบาลทุ่งหว้า อาสาสมัครสาธารณสุขในตำบลทุ่งบุหลัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง