ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ มัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง ตำทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถนำหลักธรรม จริยธรรม ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและปัญหาเด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ยั่งยืนต่อไป

รายละเอียดคลิก