ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมโครงการ ?ขับเคลื่อนและบรูณาการติดตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสตูล)? ณ  สตารินทร์ รีสอร์ท Starin Resort Satun อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตด้านทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแนวทางของมาตรการและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เกี่ยวกับทรัพยากรสาธารณะในระดับพื้นที่