ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วม ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 5  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำ (ร่าง) ผังเมืองรวมดังกล่าว