เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 นางสาวจันทนา หลีเหมือน ตำแหน่งครูผู้แลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูท้องถิ่นในดวงใจ " เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นบุคคลตัวอย่าง และเชิดชูเกียรติให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564  นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลททุ่งบุหลัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบ ต่อต้านการรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชน

Read more ...
วันที่ 22 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้จัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ที่มีต่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมด้านคุณธรรม และความโปร่งใส โดยร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยนายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกท่านร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังเป็นประธาน ในการแสดงสัญลักษณ์ ดังกล่าว ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด
Read more ...

เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ,พนักงานส่วนตำบล , ลูกจ้างประจำ , พนักงานจ้างตามภารกิจ , จำนวน 30 คน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ดังนี้
1. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความตระหนักและมีทัศนคติที่ดี ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม
3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรม ที่ระบุในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

Read more ...
- ข่าวกิจกรรม -
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วยอิหม่ามมัสยิดตำบลทุ่งบุหลัง ประชุมปรึกษาหารือและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1443 ในมติที่ประชุมให้งดจัดโครงการเดือนรอมฎอน ประจำปี 2565 ตามหนังสือมหาดไทย เรื่องมาตรการกรเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังเทศกาลสงกรานต์ 2565 และตามประกาศจุฒาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติศาสนากิจ และจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะฮ์ศักราช 1443 ฉบับที่ 1/2565
Read more ...

More Articles ...