ข้อตกลงการปฎิบัติราชการรายบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก

 

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์