นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance) รายละเอียดคลิก

กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง รายละเอียดคลิก

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดคลิก

แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) รายละเอียดคลิก

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 รายละเอียดคลิก

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ รายละเอียดคลิก

มาตรการต่อต้านการให้หรือรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดคลิก

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม รายละเอียดคลิก

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์