ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง
          เรื่อง ขอยกเลิกการจัดโครงการประเพณีตักบาตรขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564