ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการจัดการขยะตำบลทุ่งบุหลัง ประจำปี 2563 เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง  ตระหนักถึงปัญหาขยะ เกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ และสามารถกำจัดขยะในบ้านเรือน ชุมชน ตำบล ประเทศชาติได้อย่างถูกต้อง โดยจัดโครงการฯ ณ รร.บ้านมะหงัง รร.บ้านทุ่งสะโบ๊ะ รร.บ้านทุ่งบุหลัง และ รพ.สต.ทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

            เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ณ หอประชุม 100 ปี ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง นำโดย นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ  หอประชุม 100 ปี อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 13  สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการจัดกิจกรรมการแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง และโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง กิจกรรมมอบดอกมะลิให้แม่เพื่อแสดงถึงความรักและความกตัญญู  โดยจัดกิจกรรมบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหว้า จังหวัดสตูล  จัดโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพ ปัญหา ข้อจำกัด รวมถึงความต้องการในพื้นที่ ในการประกอบการวางและจัดทำร่างผังเมืองรวมดังกล่าว

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์