โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more ...

โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ตามแนวทางพะราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

Read more ...

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ร่วมกับมัสยิดบ้านมะหงัง มัสยิดบ้านทุ่งสะโบ๊ะ มัสยิดบ้านทุ่งทะนาน และมัสยิดบ้านทุ่งบุหลัง จัดโครงการรอมฎอนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอนและเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2561

Read more ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์