เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

โดยเนื้อหาของโครงการมีดังนี้

1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
2. วินัยและความโปร่งใสในการทำงาน การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
3. พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2562

Read more ...

           เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 3) โดยจัดกิจกรรมเดิน/วิ่งเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมพัฒนา ปลูกต้นไม้บริเวณเขาทะนาน อบรบให้ความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ข้าราชการ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

Read more ...

             เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้บริเวณที่กีดขวางจราจรเก็บขยะ บริเวณคลองขุนชนะ หมู่ที่ 2 , 5 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา ข้าราชการ อสม. กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และกลุ่มเครือข่ายต่างๆ  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการ

Read more ...

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลังและนิติกร  เข้าร่วมการสัมมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีการบรรยายสาระสำคัญของกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งท้องถิ่นและกิจกรรมให้ผู้สัมมนาได้ร่วมประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2562 (ด้านป้องกันและระงับอัคคีภัย) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์สามารถป้องกันและระงับอัคคีภัยในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์