- ข่าวกิจกรรม -

       เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นิติกรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เชิงพื้นที่ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา    โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินให้เป็นไปตามมาตรฐานและทิศทางเดียวกัน

Read more ...

- ข่าวกิจกรรม -

        ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งบุหลัง ห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชน ที่มาใช้บริการ โดยจัดจุดบริการเจลล้างมือ บริเวณ ทางเข้า – ออก ก่อนเข้าติดต่อราชการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งจุดบริการ เจลล้างมือแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ บริเวณ ทางเข้า – ออก สำนักงาน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Read more ...

         องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

         วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัยยา ฤทธิ์เดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล และประชาชนในตำบลทุ่งบุหลัง รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์

 

Read more ...

        เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นิติกรและเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต "  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยมีกิจกรรมดังนี้
     - กิจกรรมการแสดงบนเวที “เด็กสตูล ต้านโกง”
     - พิธีมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (องค์กร    ปกครองส่วนท้องถิ่น) Integrity & Transparency Assessment (ITA)
     - พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Read more ...

ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง จัดประชุมการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยเชิญ สมาชิกสภา อบต.ทุ่งบุหลัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน อิหม่ามมัสยิด และประชาชน ในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและขอความเห็นชอบในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

Read more ...

More Articles ...

Q A

การป้องกันการทุจริต

ITA

IIT

EIT

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ร้องเรียนร้องทุกข์